تورکهای افغانستان – تلاش مقدماتی در جهت دسته بندی اقوام تورک افغانستان

تورکهای افغانستان
تلاش مقدماتی در جهت دسته بندی اقوام تورک افغانستان
توسط
گوناريارينگ
ترجمۀ جلاير عظيمی
1370 Okumaya devam et

تاریخ قدیم اقوام و سرزمین های افغانستان امروزی تا ظهور سلطنت افغان ها

تاریخ قدیم اقوام و سرزمین های افغانستان امروزی تا ظهور سلطنت افغان ها

با اساس شواهد باستان شناسی

نویسنده: ویلهلم فوگیلسنگ

برگردان: سهیل سبزواری

Okumaya devam et